കേരളസഞ്ചാരം

50 40

അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് മാധവിക്കുട്ടി നടത്തിയ കേരളയാത്രയുടെ അനുഭവചിത്രങ്ങള്‍. കേരളത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളെക്കുറിച്ചും സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍കൂടിയാണ് ഈ കൃതി.

Out stock

Out of stock

Author: ഇമാം വലപ്പാട്

അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് മാധവിക്കുട്ടി നടത്തിയ കേരളയാത്രയുടെ അനുഭവചിത്രങ്ങള്‍. കേരളത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളെക്കുറിച്ചും സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍കൂടിയാണ് ഈ കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളസഞ്ചാരം”

Vendor Information