കേരളതീരം വിഞ്ജാനത്തിൻ്റെ സുഗന്ധതീരം

150 120

ജൈവവൈവിധ്യത്തിൽ സമ്പന്നമായ കേരളതീരത്തിൻ്റെ അക്കാലത്തെ ചരിത്രം,പാരമ്പര്യം,കല,സംസ്ക്കാരം,നാട്ടറിവുകൾ,ആചാരാനുഷ്ടാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം

9 in stock

Author: ഡോ എ മോഹൻദാസ്

ജൈവവൈവിധ്യത്തിൽ സമ്പന്നമായ കേരളതീരത്തിൻ്റെ അക്കാലത്തെ ചരിത്രം,പാരമ്പര്യം,കല,സംസ്ക്കാരം,നാട്ടറിവുകൾ,ആചാരാനുഷ്ടാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളതീരം വിഞ്ജാനത്തിൻ്റെ സുഗന്ധതീരം”

Vendor Information