കേരളത്തിലെ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളും കുടുംബശ്രീ ഇടപെടലുകളും

125 100

കേരളത്തിലെ ദാരിദ്ര്യനിർമാർജന ഏജൻസിയായ കുടുംബശ്രീ ഇടപെടലുകൾ ആദിവാസികളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കിയ വ്യതിയാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനാത്മകമായ പഠനങ്ങളുടെ ലേഖന സമാഹാരമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

8 in stock

Author: മഞ്ജുളാ ഭാരതി

കേരളത്തിലെ ദാരിദ്ര്യനിർമാർജന ഏജൻസിയായ കുടുംബശ്രീ ഇടപെടലുകൾ ആദിവാസികളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കിയ വ്യതിയാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനാത്മകമായ പഠനങ്ങളുടെ ലേഖന സമാഹാരമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളത്തിലെ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളും കുടുംബശ്രീ ഇടപെടലുകളും”

Vendor Information