കേരളത്തിലെ ദളിത് ക്രൈസ്തവർ ചരിത്രം സ്വത്വം

300 240
Mythri Books

ഈ പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ഇതിന്റെ കാലികപ്രസക്തിയെപ്പറ്റി പലരും സന്ദേഹങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.ജാതിയുടെയും സഭകൾക്കുളിലെയും വെളിയിലെയും ജാതീയതയുടെയും സാമൂഹ്യ ചരിത്രമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ കേന്ദ്ര പ്രമേയം.അത് മാറ്റമില്ലാതെ ഇന്നും തുടരുന്നു.

2 in stock

Author: ഷാജു വി ജോസഫ്

ഈ പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ഇതിന്റെ കാലികപ്രസക്തിയെപ്പറ്റി പലരും സന്ദേഹങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.ജാതിയുടെയും സഭകൾക്കുളിലെയും വെളിയിലെയും ജാതീയതയുടെയും സാമൂഹ്യ ചരിത്രമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ കേന്ദ്ര പ്രമേയം.അത് മാറ്റമില്ലാതെ ഇന്നും തുടരുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളത്തിലെ ദളിത് ക്രൈസ്തവർ ചരിത്രം സ്വത്വം”

Vendor Information

  • Store Name: Mythri Books
  • Vendor: Mythri Books
  • Address:
  • No ratings found yet!