കേരളത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം

140 112

ഐതിഹാസികമായ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ നിർണായകമായ പങ്കിനെക്കുറിച് വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

8 in stock

Author: കെ ദാമോദരൻ/ സി നാരായണപിള്ള

സ്വന്തം നാടിനെ യൂറോപ്യൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്രമാക്കാനും പുതിയൊരു പരിഷ്‌കൃതസമൂഹത്തെ നിർമിക്കാൻ നവോഥാനമുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും ചെയ്ത കേരളത്തിൽ നടന്ന സുപ്രധാന സംഭവഗതികളെ ഈ ഗ്രന്ഥം വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനികളായ കെ ദാമോദരൻ,സി നാരായണപിള്ള, എന്നീ ദേശാഭിമാനികൾ ചേർന്ന് നടത്തിയ ചരിത്രരചന എന്ന സവിശേഷതയും ഈ ഗ്രന്ഥം അവകാശപ്പെടുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം”

Vendor Information