കേരളത്തിന്റെ ഗോകുലം

70 56

ഇന്തോ – സ്വിസ് പ്രോജക്ടിന്റെ (കേരള കന്നുകാലി വികസന ബോർഡ്) നേട്ടങ്ങൾക്കു പിന്നിലെ നിസ്വാർഥമായ പ്രവർത്തനമികവിന്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും ചരിത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഉത്തമഗ്രന്ഥം.

10 in stock

Author: സുരേഷ് മുതുകുളം

ഇന്തോ – സ്വിസ് പ്രോജക്ടിന്റെ (കേരള കന്നുകാലി വികസന ബോർഡ്) നേട്ടങ്ങൾക്കു പിന്നിലെ നിസ്വാർഥമായ പ്രവർത്തനമികവിന്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും ചരിത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന
ഉത്തമഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളത്തിന്റെ ഗോകുലം”

Vendor Information