കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം പശ്ചാത്തലവും പരിവർത്തനവും

55 44

കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മണ്ഡലത്തിന്റെ ചരിത്രം നവോത്ഥാനത്തിനു ഊന്നൽ നൽകി ഒരധ്യാപികയുടെ അനുഭവസമ്പത്തോടെ ഡോ പി എസ് ശ്രീകല ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

9 in stock

Author: ഡോ. പി എസ് ശ്രീകല

ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണ് കേരളം. നമുക്ക് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സമ്പൂർണ സാക്ഷരതയിലൂടെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയുമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ വികസനത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സമൂഹം അനിവാര്യമാണെന്ന് ഈ കൃതി വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മണ്ഡലത്തിന്റെ ചരിത്രം നവോത്ഥാനത്തിനു ഊന്നൽ നൽകി ഒരധ്യാപികയുടെ അനുഭവസമ്പത്തോടെ ഡോ പി എസ് ശ്രീകല ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം പശ്ചാത്തലവും പരിവർത്തനവും”

Vendor Information