കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം

350 263

അറുപത് നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ജീവിതസ്പന്ദനങ്ങൾ അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന മണ്ണാണ് കേരളത്തിന്റേത്.

7 in stock

Author: പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

അറുപത് നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ജീവിതസ്പന്ദനങ്ങൾ അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന മണ്ണാണ് കേരളത്തിന്റേത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം”

Vendor Information