കേരളീയ കലാനിഘണ്ടു

210 168
Olive Books

കേരളത്തിന്റെ സമ്പന്നവും സുദീര്‍ഘവുമായ കലാപാരമ്പര്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കുകയുംപരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം. ഭാവസുന്ദരമായ അനുഷ്ഠാനകലകള്‍ വിനോദവുംവിജ്ഞാനവും പകരുന്ന അത്യപൂര്‍വ്വ നാടന്‍കലകള്‍ തുടങ്ങി സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങളായ കേരളീയ കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഈ കൃതി പറഞ്ഞുതരുന്നു.

10 in stock

Author: ഡോ. ശശിധരന്‍ ക്ലാരി

കേരളത്തിന്റെ സമ്പന്നവും സുദീര്‍ഘവുമായ കലാപാരമ്പര്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കുകയുംപരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം. ഭാവസുന്ദരമായ അനുഷ്ഠാനകലകള്‍ വിനോദവുംവിജ്ഞാനവും പകരുന്ന അത്യപൂര്‍വ്വ നാടന്‍കലകള്‍ തുടങ്ങി സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങളായ കേരളീയ കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഈ കൃതി പറഞ്ഞുതരുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളീയ കലാനിഘണ്ടു”

Vendor Information

  • Store Name: Olive Books
  • Vendor: Olive Books
  • Address:
  • No ratings found yet!