ഖിൽജി വംശം

70 56

ഇന്ത്യ ഭരിച്ച മുസ്ലിം രാജവംശങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടും പ്രധാനികളായ ഖിൽജി വംശത്തിന്റെ ചരിത്ര, സാംസ്‌കാരിക , സ്‌ഥിതിഗതികൾ വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത്.

Out stock

Out of stock

Author: കെ ആർ രവീന്ദ്രൻ നായർ

ഇന്ത്യ ഭരിച്ച മുസ്ലിം രാജവംശങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടും പ്രധാനികളായ ഖിൽജി വംശത്തിന്റെ ചരിത്ര, സാംസ്‌കാരിക , സ്‌ഥിതിഗതികൾ വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഖിൽജി വംശം”

Vendor Information