കിളിവാതിലിലൂടെ എം.ടി

150 120

സാഹിത്യത്തിന്റെ വിശാലചക്രവാളങ്ങളിലേക്ക് കിളിവാതിലിലൂടെ ഒരു കാഴ്ച. എഴുത്തിന്റെ ആന്തരിക ലോകത്തുനിന്ന് വായനയുടെ അനന്തലോകത്തേക്കുള്ള ഒരെഴുത്തുകാരന്റെ നോട്ടമാണിത്. വായനയുടെ വിസ്മയമുഹൂര്‍ത്തങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ആഖ്യാനം. എം.ടിയുടെ തൂലികതുമ്പിലൂടെ.

Out stock

Out of stock

Author: ഗിരീഷ് കര്‍ണാട്

സാഹിത്യത്തിന്റെ വിശാലചക്രവാളങ്ങളിലേക്ക് കിളിവാതിലിലൂടെ ഒരു കാഴ്ച. എഴുത്തിന്റെ ആന്തരിക ലോകത്തുനിന്ന് വായനയുടെ അനന്തലോകത്തേക്കുള്ള ഒരെഴുത്തുകാരന്റെ നോട്ടമാണിത്. വായനയുടെ വിസ്മയമുഹൂര്‍ത്തങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ആഖ്യാനം. എം.ടിയുടെ തൂലികതുമ്പിലൂടെ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കിളിവാതിലിലൂടെ എം.ടി”

Vendor Information