കിംഗ് കോബ്രാ

269 215

പ്രസിദ്ധ കുറ്റാന്വേഷകനായ ഡിറ്റക്റ്റീവ് പുഷ്പരാജിന്റെ ഷെൽഫിൽ അവനുവേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഫയൽ വളരെ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. പല സ്ഥലങ്ങളിലായി നടന്നിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏക സ്വഭാവമുള്ളവ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തു അദ്ദേഹം ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു. അവ സശ്രദ്ധം പഠിച്ചതിൽ അവൻ എഴുപത്തേഴു കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതായി പുഷ്പരാജ് അനുമാനിക്കുന്നു. അതോടടുത്തു നിൽക്കുന്ന കവർച്ചകളും. അവനെ “കിങ് കോബ്രാ” എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതും അദ്ദേഹമായിരുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ്

പ്രസിദ്ധ കുറ്റാന്വേഷകനായ ഡിറ്റക്റ്റീവ് പുഷ്പരാജിന്റെ ഷെൽഫിൽ അവനുവേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഫയൽ വളരെ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. പല സ്ഥലങ്ങളിലായി നടന്നിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏക സ്വഭാവമുള്ളവ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തു അദ്ദേഹം ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു. അവ സശ്രദ്ധം പഠിച്ചതിൽ അവൻ എഴുപത്തേഴു കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതായി പുഷ്പരാജ് അനുമാനിക്കുന്നു. അതോടടുത്തു നിൽക്കുന്ന കവർച്ചകളും. അവനെ “കിങ് കോബ്രാ” എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതും അദ്ദേഹമായിരുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കിംഗ് കോബ്രാ”

Vendor Information