കിഷ്കിന്ധ

125 100

ഇതിഹാസകൃതിയായ രാമായണത്തിൽ പരാമർശിതമായ കിഷ്കിന്ധാരാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരു പോലെ രസിക്കുംവിധം മാലി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: മാലി

കിഷ്കിന്ധയിലെ ബലവും വീര്യവുമുള്ള രാജാവാണ് ബാലി.എതിർക്കുന്നവരുടെ പാതിബലം  കിട്ടുമെന്ന വരം ലഭിച്ച അതിശക്തൻ.

Weight 0.5 kg
ISBN

9788126415267

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കിഷ്കിന്ധ”

Vendor Information