കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണദർശനവും

225 180

“സ്വന്തം പ്രകൃതത്തിൽ മരിക്കുന്നത് മറ്റൊരുവന്റെ പ്രകൃതത്തിനനുസൃതമായി ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. മറ്റൊരാൾ ജീവിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് മരണത്തേക്കാൾ ഭയാനകമാണ്…

6 in stock

Author: ഓഷോ

“സ്വന്തം പ്രകൃതത്തിൽ മരിക്കുന്നത് മറ്റൊരുവന്റെ പ്രകൃതത്തിനനുസൃതമായി ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. മറ്റൊരാൾ ജീവിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് മരണത്തേക്കാൾ ഭയാനകമാണ്. ഞാനാകുന്നു രീതിയിൽ എന്റെ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് മരിക്കാനാവുമെങ്കിൽ എന്റെ മരണം സത്യാത്മകമായിത്തീരുന്നു. അപ്പോഴത് എന്റെമരണമാകുന്നു”.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണദർശനവും”

Vendor Information

  • Store Name: Silence Oshobooks
  • Vendor: Silence Oshobooks
  • Address:
  • No ratings found yet!