കോ

220 176

സന്തോഷ് പനയാലിന്റെ എന്ന നോവല്‍ നമ്മുടെ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാവ്യത്മകമായ ഒരു അന്യാപദേശാഖ്യാനമാണ്. രോഗാഖ്യാവവും ദേശാഖ്യാനവും ഊടും പാവുമായി വര്‍ത്തിക്കുക മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒന്ന് മറ്റൊന്നായി പരിണമിക്കുക കൂടിയാണ്.

9 in stock

Author: സന്തോഷ് പനയാല്‍

സന്തോഷ് പനയാലിന്റെ എന്ന നോവല്‍ നമ്മുടെ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാവ്യത്മകമായ ഒരു അന്യാപദേശാഖ്യാനമാണ്. രോഗാഖ്യാവവും ദേശാഖ്യാനവും ഊടും പാവുമായി വര്‍ത്തിക്കുക മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒന്ന് മറ്റൊന്നായി പരിണമിക്കുക കൂടിയാണ്.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789390905010

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കോ”

Vendor Information