കൊച്ചരേത്തി

80 64

നാരായൻ എഴുതിയ നോവലാണ് കൊച്ചരേത്തി. ഈ കൃതിക്ക് 1999-ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.

Out stock

Out of stock

Author: നാരായൻ

നാരായൻ എഴുതിയ നോവലാണ് കൊച്ചരേത്തി. ഈ കൃതിക്ക് 1999-ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

നാരായൻ

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കൊച്ചരേത്തി”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 3.33 rating from 3 reviews