കോലത്തിരി

220 176

ചരിത്രഗാഥകൾ പറയുന്നത് പോലെ സാങ്കല്പികമായ ഭാഷാചാരുത കൊണ്ട് വായനക്കാരുടെ മനസ്സ് പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ ഈ ബാലനോവലിന് കഴിയും.ഭാവനയും ചരിത്രഗാഥകളും കൂടിക്കലരുന്ന സാഹിത്യതേജസ്സ് ഈ നോവലിൽ ഉടനീളം കാണാം.

Out stock

Out of stock

Author: കെ രാധാകൃഷ്‍ണൻ

ചരിത്രഗാഥകൾ പറയുന്നത് പോലെ സാങ്കല്പികമായ ഭാഷാചാരുത കൊണ്ട് വായനക്കാരുടെ മനസ്സ് പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ ഈ ബാലനോവലിന് കഴിയും.ഭാവനയും ചരിത്രഗാഥകളും കൂടിക്കലരുന്ന സാഹിത്യതേജസ്സ് ഈ നോവലിൽ ഉടനീളം കാണാം.പൂമ്പാറ്റ ബലമാസികയിൽ ഏറെ പ്രശസ്തമായിത്തീർന്ന നോവലിന്റെ പുസ്തകരൂപമായ കോലത്തിരി സാങ്കല്പികലോകം സൃഷ്ടിച് കുട്ടികളെ ഉദ്വെഗഭരിതരാക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കോലത്തിരി”

Vendor Information