കോലത്തുനാട്ടിലെ പുലയർ

150 120

മനുഷ്യരാശിയുടെ പാരമ്പര്യാധിഷ്ഠിത ജീവിതക്രമങ്ങളുടെ പഠനമാണ് നാടോടി വിജ്ഞാനീയം. പ്രാദേശികമോ വംശീയമോ ആയ പഠനങ്ങളൂം പ്രാക്തനസംസ്കാരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും മനുഷ്യനിൽ പ്രചോദനത്തിന്റെയും പ്രകാശനത്തിന്റെയും സ്ഫുരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

5 in stock

Author: ഡോ. എം.വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി

മനുഷ്യരാശിയുടെ പാരമ്പര്യാധിഷ്ഠിത ജീവിതക്രമങ്ങളുടെ പഠനമാണ് നാടോടി വിജ്ഞാനീയം. പ്രാദേശികമോ വംശീയമോ ആയ പഠനങ്ങളൂം പ്രാക്തനസംസ്കാരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും മനുഷ്യനിൽ പ്രചോദനത്തിന്റെയും പ്രകാശനത്തിന്റെയും സ്ഫുരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കോലത്തുനാട്ടിലെ പുലയരുടെ സംസ്കാരചിഹ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കോലത്തുനാട്ടിലെ പുലയർ”

Vendor Information