കോമാളി

75 60

സർക്കസ് കലാകാരന്മാരുടെ ആരുമറിയാത്ത ജീവിതത്തെ തുറന്നു വയ്ക്കുന്ന നോവൽ. സർക്കസ് കൂടാരത്തിനുള്ളിലെ മനുഷ്യരുടെ സങ്കടങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കൃതി.

Out stock

Out of stock

Author: ശ്രീധരന്‍ ചമ്പാട്‌

സർക്കസ് കലാകാരന്മാരുടെ ആരുമറിയാത്ത ജീവിതത്തെ തുറന്നു വയ്ക്കുന്ന നോവൽ. സർക്കസ് കൂടാരത്തിനുള്ളിലെ മനുഷ്യരുടെ സങ്കടങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കോമാളി”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!