കൊമ്പൻ മുതൽ കോഴി വരെ

600 480

ഏതെങ്കിലുമൊരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിനുപരി സാക്ഷാൽ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ കടന്ന് ആ മഹാസത്വത്തിന്റെ അധരം മുതൽ ആസനം വരെ ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം വേണ്ടത്ര സമയമെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് പുറത്തുവന്ന ഒരുവന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

9 in stock

Author: ഡോ റ്റി കെ ഗോപിനാഥൻ

ഏതെങ്കിലുമൊരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിനുപരി സാക്ഷാൽ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ കടന്ന് ആ മഹാസത്വത്തിന്റെ അധരം മുതൽ ആസനം വരെ ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം വേണ്ടത്ര സമയമെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് പുറത്തുവന്ന ഒരുവന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കൊമ്പൻ മുതൽ കോഴി വരെ”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!