കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ

170 136
Green Books

അനുഭവവും യാഥാർത്ഥ്യവും ഒന്നല്ല എന്നടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കുറിപ്പുകൾ.

7 in stock

Author: സുബാഷ് ചന്ദ്രൻ

അനുഭവവും യാഥാർത്ഥ്യവും ഒന്നല്ല എന്നടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കുറിപ്പുകൾ. മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം എഴുതിയ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരന്റെ വരികളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഒരു കാലത്തിന്റെ അടിയൊഴുക്കുകളാണ് നമ്മിൽ തെളിയുക.

Weight 0.5 kg
ISBN

9387331881

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Green Books
  • Vendor: Green Books
  • Address:
  • No ratings found yet!