കൊസാക്കുകൾ

390 312
Insight Publica

“സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കണമെങ്കില്‍ തുനി‍ഞ്ഞിറങ്ങണം, ബുദ്ധിമുട്ടണം, തെറ്റുവരുത്തണം, തുടങ്ങുകയും കൈവിടുകയും വീണ്ടും തുടങ്ങുകയും കൈവിടുകയും വേണം. സദാ പൊരുതുകയും തോല്‍ക്കുകയും ചെയ്യണം. മനശ്ശാന്തി ആത്മീയ അധഃപതനമാണു്.” -ലിയോ ടോള്‍സ്റ്റോയി (1828-1910) ടോള്‍സ്റ്റോയിയുടെ യൗവനഗാഥ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നോവൽ.

3 in stock

Author: ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ്

“സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കണമെങ്കില്‍ തുനി‍ഞ്ഞിറങ്ങണം, ബുദ്ധിമുട്ടണം, തെറ്റുവരുത്തണം, തുടങ്ങുകയും കൈവിടുകയും വീണ്ടും തുടങ്ങുകയും കൈവിടുകയും വേണം. സദാ പൊരുതുകയും തോല്‍ക്കുകയും ചെയ്യണം. മനശ്ശാന്തി ആത്മീയ അധഃപതനമാണു്.” -ലിയോ ടോള്‍സ്റ്റോയി (1828-1910) ടോള്‍സ്റ്റോയിയുടെ യൗവനഗാഥ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നോവൽ.


Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കൊസാക്കുകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!