കൊയക്കട്ട

80 64

പൊട്ടൻകെട്ടി നടക്കുകയും പൊരുട്ടുകണ്ടു ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻതെയ്യത്തിന്റെയും നെറികേടിന്റെ മുഖത്ത് നേരിന്റെ ചൂട്ടുകുത്തിയാർക്കുന്ന ഗുളികൻതെയ്യത്തിൻെറയും പ്രതിരോധവീര്യമാർന്ന മണ്ണിൽനിന്ന് ഉയിർകൊണ്ട കവിതകൾ.

Out stock

Out of stock

Author: ദിവാകരന്‍ വിഷ്ണുമംഗലം

പൊട്ടൻകെട്ടി നടക്കുകയും പൊരുട്ടുകണ്ടു ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻതെയ്യത്തിന്റെയും നെറികേടിന്റെ മുഖത്ത് നേരിന്റെ ചൂട്ടുകുത്തിയാർക്കുന്ന ഗുളികൻതെയ്യത്തിൻെറയും പ്രതിരോധവീര്യമാർന്ന മണ്ണിൽനിന്ന് ഉയിർകൊണ്ട കവിതകൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കൊയക്കട്ട”

Vendor Information