ക്രോധവും കനിവും

200 160

‘ക്രോധവും കനിവും’ എന്ന ഈ പുസ്തകത്തില്‍ സാഹിത്യവിമര്‍ശനത്തെ ദാര്‍ശനികചിന്തകളുടെയും കാവ്യതത്വവിചാരങ്ങളുടെയും നേരെപിടിച്ച് പരിശോധനാവിധേയമാക്കുകയാണ്. അത്ര സുലഭം എന്നു പറയാനില്ലാത്ത ഒരു വീക്ഷണരീതിയാണ് ഈ കൃതിയിലുടനീളം പുലര്‍ത്തിപ്പോന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഈ കൃതി ഒരാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്.

9 in stock

Author: ഡോ.എം. ശ്രീകുമാര്‍

മലയാള വിമര്‍ശനത്തിന്റെ ദാര്‍ശനികഭൂമികയെക്കുറിച്ച് ഒരന്വേഷണം

‘ക്രോധവും കനിവും’ എന്ന ഈ പുസ്തകത്തില്‍ സാഹിത്യവിമര്‍ശനത്തെ ദാര്‍ശനികചിന്തകളുടെയും കാവ്യതത്വവിചാരങ്ങളുടെയും നേരെപിടിച്ച് പരിശോധനാവിധേയമാക്കുകയാണ്. അത്ര സുലഭം എന്നു പറയാനില്ലാത്ത ഒരു വീക്ഷണരീതിയാണ് ഈ കൃതിയിലുടനീളം പുലര്‍ത്തിപ്പോന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഈ കൃതി ഒരാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ക്രോധവും കനിവും”

Vendor Information