കൃഷിശാസ്ത്രം – ത്രിഭാഷാ പദകോശം

190 152

കൃഷിയെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി പഠിക്കുന്നവർക്ക് സഹായകമായ ത്രിഭാഷാ പദകോശം ഒരു സംഘം വിദഗ്ധരുടെ കൂട്ടായശ്രമഫലമായി നിർമിച്ചതാണ്…

9 in stock

Author: ഒരുകൂട്ടം എഴുത്തുകാർ - കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

കൃഷിയെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി പഠിക്കുന്നവർക്ക് സഹായകമായ ത്രിഭാഷാ പദകോശം ഒരു സംഘം വിദഗ്ധരുടെ കൂട്ടായശ്രമഫലമായി നിർമിച്ചതാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ലഭ്യമായ സാങ്കേതിക പദങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ഹിന്ദി, മലയാളം വാക്കുകളാണ് പഠിതാക്കൾക്കുവേണ്ടി തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കൃഷിശാസ്ത്രം – ത്രിഭാഷാ പദകോശം”

Vendor Information