കുടിയേറ്റം – പ്രവാസത്തിന്റെ മലയാളവഴികൾ

100 80

മലയാളിയുടെ പ്രവാസജീവിതത്തിന് ഏറെ കാലത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. ഭൂലോകത്തിന്റെ വിവിധപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഉപജീവനത്തിനായി മലയാളി നടത്തിയ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പുസ്തകം.

4 in stock

Author: ബെന്യാമിൻ

മലയാളിയുടെ പ്രവാസജീവിതത്തിന് ഏറെ കാലത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. ഭൂലോകത്തിന്റെ വിവിധപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഉപജീവനത്തിനായി മലയാളി നടത്തിയ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുടിയേറ്റം – പ്രവാസത്തിന്റെ മലയാളവഴികൾ”

Vendor Information