കുളം കര

80 64

അക്കുത്തിക്കുത്താന ചൊല്ലി ടീം തിരിഞ്ഞ് കള്ളനും പൊലീസും കുട്ടീം കോലും തുടങ്ങി നിരവധി കളികള്‍ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. കളിവണ്ടികളുമായി അവധിക്കാലം ശബ്ദമയമാക്കിയിരുന്ന കുട്ടികള്‍ ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. ആ നന്മനിറഞ്ഞ കാലത്തെ തിരികെ എത്തിക്കുവാനായി, അവധിക്കാല ക്യാമ്പുകളിലും ഓണാഘോഷ പരിപാടികളിലുമായി ചുരുങ്ങിയ നാടന്‍ കളികളെ, കുട്ടികള്‍ക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന റഫറന്‍സ് പുസ്തകം.

Out stock

Out of stock

Author: അജി മാത്യൂ കോളൂത്ര

അക്കുത്തിക്കുത്താന ചൊല്ലി ടീം തിരിഞ്ഞ് കള്ളനും പൊലീസും കുട്ടീം കോലും തുടങ്ങി നിരവധി കളികള്‍ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. കളിവണ്ടികളുമായി അവധിക്കാലം ശബ്ദമയമാക്കിയിരുന്ന കുട്ടികള്‍ ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. ആ നന്മനിറഞ്ഞ കാലത്തെ തിരികെ എത്തിക്കുവാനായി, അവധിക്കാല ക്യാമ്പുകളിലും ഓണാഘോഷ പരിപാടികളിലുമായി ചുരുങ്ങിയ നാടന്‍ കളികളെ, കുട്ടികള്‍ക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന റഫറന്‍സ് പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുളം കര”

Vendor Information