കുമാരനാശാൻ എഴുത്തും ജീവിതവും

130 104
Yes Press Books

നവോത്ഥാന നായകനായ ശ്രീനായരായണഗുരുവിൻ്റെ പ്രിയശിഷ്യനായ കുമാരു എങ്ങനെ പിൽക്കാലത്ത് ആശാനായി ആരാധ്യനായി വേദാന്തിയായി മഹത്തായ ചിന്തകൾ വരെ മനോഹരമായി കവിതകളിലാക്കി ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചു.മഹാകവി കുമാരനാശാൻ്റെ ജീവിതകഥ മാത്രമല്ല ആശാൻ കവിതകളെയും ഈ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.ആശാന്റെ കവിതപ്രപഞ്ചത്തിലേക്കുള്ള വാതായനമാകും ഈ ചെറുഗ്രന്ഥം.

10 in stock

Author: ഡോ കെ എസ് വിനോദ്

നവോത്ഥാന നായകനായ ശ്രീനായരായണഗുരുവിൻ്റെ പ്രിയശിഷ്യനായ കുമാരു എങ്ങനെ പിൽക്കാലത്ത് ആശാനായി ആരാധ്യനായി വേദാന്തിയായി മഹത്തായ ചിന്തകൾ വരെ മനോഹരമായി കവിതകളിലാക്കി ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചു.മഹാകവി കുമാരനാശാൻ്റെ ജീവിതകഥ മാത്രമല്ല ആശാൻ കവിതകളെയും ഈ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.ആശാന്റെ കവിതപ്രപഞ്ചത്തിലേക്കുള്ള വാതായനമാകും ഈ ചെറുഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുമാരനാശാൻ എഴുത്തും ജീവിതവും”

Vendor Information

  • Store Name: Yes Press Books
  • Vendor: Yes Press Books
  • Address:
  • No ratings found yet!