കുമാരനാശാന്റെ കവിതകൾ സമ്പൂർണ സമാഹാരം

850 680
Poorna Eram

മലയാള കവിതയിലെ നവോത്ഥാന ജാഗ്രതയുടെ ജ്വലിക്കുന്നമുഖമാണ് കുമാരനാശാന്‍ . അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ സമാഹാരമാണിത്. മുന്‍ പതിപ്പുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടാതെ പോയ കവിതകളെല്ലാം കണ്ടെത്തി ഉചിതമായ കുറിപ്പുകളോടെ ഇതില്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. പ്രശസ്ത പണ്ഢിതന്മാര്‍ എഴുതിയ ആമുഖ പഠനങ്ങള്‍ ഈ കവിതകളിലേക്കു പുതിയ വെളിച്ചം വീശുന്നു.

2 in stock

Author: കുമാരനാശാൻ

മലയാള കവിതയിലെ നവോത്ഥാന ജാഗ്രതയുടെ ജ്വലിക്കുന്നമുഖമാണ് കുമാരനാശാന്‍ . അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ സമാഹാരമാണിത്. മുന്‍ പതിപ്പുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടാതെ പോയ കവിതകളെല്ലാം കണ്ടെത്തി ഉചിതമായ കുറിപ്പുകളോടെ ഇതില്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. പ്രശസ്ത പണ്ഢിതന്മാര്‍ എഴുതിയ ആമുഖ പഠനങ്ങള്‍ ഈ കവിതകളിലേക്കു പുതിയ വെളിച്ചം വീശുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുമാരനാശാന്റെ കവിതകൾ സമ്പൂർണ സമാഹാരം”

Vendor Information