കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ തുള്ളൽ കൃതികൾ

425 340

നളചരിതം, സന്താനഗോപാലം, സ്യമന്തകം, ബാലിവിജയം, ശീലാവതീചരിതം, കല്യാണസൗഗന്ധികം, ഗണപതി പ്രാതല്‍, കാളിയമര്‍ദ്ദനം, പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം, കീചകവധം തുടങ്ങി 42 തുള്ളല്‍ കഥകളുടെ സമാഹാരം.

Out stock

Out of stock

Author: ബി. മുരളി

നളചരിതം, സന്താനഗോപാലം, സ്യമന്തകം, ബാലിവിജയം, ശീലാവതീചരിതം, കല്യാണസൗഗന്ധികം, ഗണപതി പ്രാതല്‍, കാളിയമര്‍ദ്ദനം, പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം, കീചകവധം തുടങ്ങി 42 തുള്ളല്‍ കഥകളുടെ സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ തുള്ളൽ കൃതികൾ”

Vendor Information