കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ

100 80

മലബാറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അധിനിവേശകരോടു പടവെട്ടി നാടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ദേശസ്നേഹിയുടെ വീരഗാഥ.

7 in stock

Author: ടി. പി. രാജീവന്‍

മലബാറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അധിനിവേശകരോടു പടവെട്ടി നാടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ദേശസ്നേഹിയുടെ വീരഗാഥ.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789352829279

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ”

Vendor Information