കുഞ്ഞാവ

80 60

അനുഭവങ്ങളുടെ വലിയ ലോകമാണ് കുഞ്ഞാവ കുട്ടികൾക്കായി തുറന്നു തരുന്നത്. സ്നേഹത്തിന്റെയും കരുണയുടെയും കഥ പറയുന്ന ഈ കുഞ്ഞുനോവൽ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ നന്മയുടെ സുഗന്ധം പൊഴിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്കു വായിച്ചു രസിക്കാവുന്ന കുട്ടിത്തം നിറഞ്ഞ നോവൽ

10 in stock

Author: കെ ടി ബാബുരാജ്

അനുഭവങ്ങളുടെ വലിയ ലോകമാണ് കുഞ്ഞാവ കുട്ടികൾക്കായി തുറന്നു തരുന്നത്. സ്നേഹത്തിന്റെയും കരുണയുടെയും കഥ പറയുന്ന ഈ കുഞ്ഞുനോവൽ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ നന്മയുടെ സുഗന്ധം പൊഴിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്കു വായിച്ചു രസിക്കാവുന്ന കുട്ടിത്തം നിറഞ്ഞ നോവൽ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുഞ്ഞാവ”

Vendor Information