കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണും കുട്ടിച്ചാത്തനും

70 56
Poorna Eram

പീടികത്തിണ്ണയിൽ വീണ ഇല പതുക്കെപ്പതുക്കെ അവളുടെയടുത്തേക്ക് ചാടി ചാടി വന്നു.കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് പച്ചിലയ്ക്ക് രണ്ട് കൈയും കാലും.ഒന്നുകൂടി നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് വായും മൂക്കും ചെവിയും കണ്ണും!കുട്ടിച്ചാത്തൻ!കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിന് പേടിയായി.പേടിക്കേണ്ടെന്ന് കുട്ടിച്ചാത്തൻ ഇലപൊഴിയുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു.എന്നിട്ട് അത് പറന്നുയർന്ന് കുഞ്ഞിപ്പെണിന്റെ തോളിൽ വന്നിരുന്നു

7 in stock

Author: ജയകൃഷ്ണൻ

പീടികത്തിണ്ണയിൽ വീണ ഇല പതുക്കെപ്പതുക്കെ അവളുടെയടുത്തേക്ക് ചാടി ചാടി വന്നു.കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് പച്ചിലയ്ക്ക് രണ്ട് കൈയും കാലും.ഒന്നുകൂടി നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് വായും മൂക്കും ചെവിയും കണ്ണും!കുട്ടിച്ചാത്തൻ!കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിന് പേടിയായി.പേടിക്കേണ്ടെന്ന് കുട്ടിച്ചാത്തൻ ഇലപൊഴിയുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു.എന്നിട്ട് അത് പറന്നുയർന്ന് കുഞ്ഞിപ്പെണിന്റെ തോളിൽ വന്നിരുന്നു

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണും കുട്ടിച്ചാത്തനും”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!