കുഞ്ഞിപെണ്ണുങ്ങൾ

120 90

വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ പ്രശസ്തവും അപൂർവ്വവുമായ കൃതികളുടെ ഉടമയായ ലൂയിസ മേ ആൽക്കോട്ടിന്റെ പ്രഥമനോവലാണ് കുഞ്ഞിപെണ്ണുങ്ങൾ. ഈ കൃതി ബോസ്റ്റണിലെ ഒരു പ്രസാധകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനനനുസരിച്ച് എഴുതിയതാണ്. സ്ത്രീപക്ഷരചന എന്നതിനപ്പുറം യാഥാർഥ്യങ്ങളോടും പരുക്കൻ അനുഭവങ്ങളോടും ഏറ്റുമുട്ടി ജീവിതത്തെ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ നോവലിന്റെ മഹത്വം.

10 in stock

Author: ലൂയിസ മേ ആൽക്കോട്ട്

വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ പ്രശസ്തവും അപൂർവ്വവുമായ കൃതികളുടെ ഉടമയായ ലൂയിസ മേ ആൽക്കോട്ടിന്റെ പ്രഥമനോവലാണ് കുഞ്ഞിപെണ്ണുങ്ങൾ. ഈ കൃതി ബോസ്റ്റണിലെ ഒരു പ്രസാധകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനനനുസരിച്ച് എഴുതിയതാണ്. സ്ത്രീപക്ഷരചന എന്നതിനപ്പുറം യാഥാർഥ്യങ്ങളോടും പരുക്കൻ അനുഭവങ്ങളോടും ഏറ്റുമുട്ടി ജീവിതത്തെ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ നോവലിന്റെ മഹത്വം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുഞ്ഞിപെണ്ണുങ്ങൾ”

Vendor Information