കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളുടെ ഒടേ തമ്പുരാൻ

380 304

അരുന്ധതി റോയിയുടെ ‘ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്ങ്സ്‌’ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിന്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് ‘കുഞ്ഞുകാര്യങ്ങളുടെ ഒടേ തമ്പുരാൻ’.ബുക്കർ പ്രൈസ് നേടിയ കൃതി.

6 in stock

Author: ചോ ധര്‍മ്മന്‍ / ഷാഫി ചെറുമാവിലായി

അരുന്ധതി റോയിയുടെ ‘ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്ങ്സ്‌’ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിന്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് ‘കുഞ്ഞുകാര്യങ്ങളുടെ ഒടേ തമ്പുരാൻ’.ബുക്കർ പ്രൈസ് നേടിയ കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളുടെ ഒടേ തമ്പുരാൻ”

Vendor Information