കുറിച്യർ ഒരു നരവംശ ശാസ്ത്രപഠനം

300 240

കേരളത്തിലെ ആദിവാസിവിഭാഗമായ കുറിച്യരുടെ ഗോത്രജീവിതത്തെയും സംസ്ക്കാരത്തെയുംക്കുറിച്ചു ആധികാരികമായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പഠനഗ്രന്ഥം

9 in stock

Author: ഡോ എൻ വിശ്വനാഥൻ നായർ

കേരളത്തിലെ ആദിവാസിവിഭാഗമായ കുറിച്യരുടെ ഗോത്രജീവിതത്തെയും സംസ്ക്കാരത്തെയുംക്കുറിച്ചു ആധികാരികമായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പഠനഗ്രന്ഥം

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുറിച്യർ ഒരു നരവംശ ശാസ്ത്രപഠനം”

Vendor Information