കുട്ടമത്ത് കുന്നിയൂർ ചെറിയ രാമക്കുറുപ്പ്

40 32

സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിന്റെയും മലയാളത്തിന്റെയും പഠിതാക്കൾ ഇനിയും വേണ്ടത്ര അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മഹാമനീഷിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയും കൃതികളിലൂടെയും ഒരു യാത്ര.

10 in stock

Author: ഡോ കെ കെ എൻ കുറുപ്പ് ഡോ സി എം നീലകണ്ഠൻ

കവി, ആട്ടക്കഥാകൃത്ത്, സ്തോത്രകാരൻ, സംസ്കൃത പണ്ഡിതൻ, ചികിൽസകൻ എന്നിങ്ങനെ ബഹുമുഖ കർമമണ്ഡലങ്ങളിൽ ശോഭിച്ച എഴുത്തുകാരനാണ് കുട്ടമത്ത് കുന്നിയൂർ ഭവനത്തിലെ അംഗമായ ചെറിയ രാമക്കുറുപ്പ്. സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിന്റെയും മലയാളത്തിന്റെയും പഠിതാക്കൾ ഇനിയും വേണ്ടത്ര അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മഹാമനീഷിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയും കൃതികളിലൂടെയും ഒരു യാത്ര.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുട്ടമത്ത് കുന്നിയൂർ ചെറിയ രാമക്കുറുപ്പ്”

Vendor Information