കുറ്റവും ശിക്ഷയും

550 440

ഡോസ്‌റ്റോയേവ്‌സ്‌കി എന്ന എഴുത്തുകാരനെ മഹത്വത്തിന്റെ പാതയിലേക്കു നയിച്ച അനശ്വരകൃതിയുടെ മലയാള പരിഭാഷ. 

3 in stock

Author: ദസ്തയെവ്സ്കി

ഡോസ്‌റ്റോയേവ്‌സ്‌കി എന്ന എഴുത്തുകാരനെ മഹത്വത്തിന്റെ പാതയിലേക്കു നയിച്ച അനശ്വരകൃതിയുടെ മലയാള പരിഭാഷ. 

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുറ്റവും ശിക്ഷയും”

Vendor Information