കുട്ടികളുടെ മഹാഭാരതം

399 319

മഹാഭാരതകഥയുടെ ലളിതവും സുന്ദരവുമായ  ഈ പുനരാഖ്യാനം കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്.

8 in stock

Author: കെ.വി. സുമംഗല

മഹാഭാരതകഥയുടെ ലളിതവും സുന്ദരവുമായ  ഈ പുനരാഖ്യാനം കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789352825370

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുട്ടികളുടെ മഹാഭാരതം”

Vendor Information