കുട്ടികളുടെ ഉപനിഷത്ത്

140 112

കുട്ടികളുടെ ഉപനിഷത്ത് എന്ന ഈ കൃതിയിൽ ഉപനിഷത്തുകളുടെ ഗൗരവവും പ്രാധാന്യവും നിലനിർത്തികൊണ്ടു തന്നെ അവയെ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരൻ്റെയും മനസ്സിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നിറങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ അഡ്വ സുരേഷ് കുമാർ വിവരിക്കുകയും വിശകലനം നടത്തുകയും ചെയുന്നു.വിഷയം എത്ര തന്നെ ഗഹനമാണെന്നിരുന്നാലും അവ കുട്ടികളുടെ പോലും മനസിലേക്ക് വേഗം കടന്നുചെല്ലുന്ന വിധത്തിലാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

3 in stock

Author: അഡ്വ ഡി സുരേഷ്‌കുമാർ

കുട്ടികളുടെ ഉപനിഷത്ത് എന്ന ഈ കൃതിയിൽ ഉപനിഷത്തുകളുടെ ഗൗരവവും പ്രാധാന്യവും നിലനിർത്തികൊണ്ടു തന്നെ അവയെ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരൻ്റെയും മനസ്സിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നിറങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ അഡ്വ സുരേഷ് കുമാർ വിവരിക്കുകയും വിശകലനം നടത്തുകയും ചെയുന്നു.വിഷയം എത്ര തന്നെ ഗഹനമാണെന്നിരുന്നാലും അവ കുട്ടികളുടെ പോലും മനസിലേക്ക് വേഗം കടന്നുചെല്ലുന്ന വിധത്തിലാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുട്ടികളുടെ ഉപനിഷത്ത്”

Vendor Information