കുട്ടിക്കളികൾ

80 64

എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കളിച്ചു പഠിക്കാവുന്ന 70 കളികൾ.രസിക്കാനും ഉല്ലസിക്കാനുമായി ലളിതവും വ്യത്യസ്തവുമായ പലതരം കളികൾ.കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ വായിച്ചു പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: ടോണി ചിറ്റേട്ടുകുളം

എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കളിച്ചു പഠിക്കാവുന്ന 70 കളികൾ.രസിക്കാനും ഉല്ലസിക്കാനുമായി ലളിതവും വ്യത്യസ്തവുമായ പലതരം കളികൾ.കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ വായിച്ചു പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുട്ടിക്കളികൾ”

Vendor Information