ലൈബ്രേറിയൻ

125 100

ജീവിതപുസ്തകങ്ങളുടെ വായനശാലയില്‍ കാത്തുകിടക്കുന്ന മരണമില്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളും കഥാകാരന്മാരും ഒരു ലൈബ്രേറിയന്റെ ജീവിതത്തെ നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ഈ നോവല്‍ നമുക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: സി.വി.രാമൻ പിള്ള

ജീവിതപുസ്തകങ്ങളുടെ വായനശാലയില്‍ കാത്തുകിടക്കുന്ന മരണമില്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളും കഥാകാരന്മാരും ഒരു ലൈബ്രേറിയന്റെ ജീവിതത്തെ നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ഈ നോവല്‍ നമുക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ലൈബ്രേറിയൻ”

Vendor Information