ലൈബ്രറിയിലെ മൃതശരീരവും മറ്റ് ക്രൈം ത്രില്ലറുകളും

799 639

പൊയ്‌റോട്ടിന്റെ കുറ്റാന്വേഷണം, ലൈബ്രറിയിലെ മൃതശരീരം, ഘടികാരങ്ങൾ എന്നീ ബെസ്റ്റ് ഒഫ് അഗതാ ക്രിസ്റ്റി നോവലുകളുടെ സമാഹാരം. വായനക്കാർക്ക് എല്ലാ സൂചനകളും നല്കുകയും അവരെ കഥാഗതിയിൽ പങ്കാളികളാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും കഥാമർമ്മം വിദഗ്ധമായി മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അഗതാ ക്രിസ്റ്റിയുടെ ആഖ്യാനചാതുര്യത്തിന്റെ നിദർശനങ്ങളാണ് ഈ നോവലുകൾ.

Out stock

Out of stock

Author: അഗതാ ക്രിസ്‌റ്റി

പൊയ്‌റോട്ടിന്റെ കുറ്റാന്വേഷണം, ലൈബ്രറിയിലെ മൃതശരീരം, ഘടികാരങ്ങൾ എന്നീ ബെസ്റ്റ് ഒഫ് അഗതാ ക്രിസ്റ്റി നോവലുകളുടെ സമാഹാരം. വായനക്കാർക്ക് എല്ലാ സൂചനകളും നല്കുകയും അവരെ കഥാഗതിയിൽ പങ്കാളികളാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും കഥാമർമ്മം വിദഗ്ധമായി മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അഗതാ ക്രിസ്റ്റിയുടെ ആഖ്യാനചാതുര്യത്തിന്റെ നിദർശനങ്ങളാണ് ഈ നോവലുകൾ.

Weight 0.5 kg
ISBN

9788194900054

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ലൈബ്രറിയിലെ മൃതശരീരവും മറ്റ് ക്രൈം ത്രില്ലറുകളും”

Vendor Information