പതിമൂന്ന് കടൽക്കാക്കകളുടെ ഉപമ

120 96
Logos Books

സ്ഥൂലത്തിൽ നിന്ന്‌ സൂക്ഷ്മത്തിലേക്ക്, മണ്ണിൽ നിന്ന്‌ ആകാശത്തിലേക്ക്, തടവില്ലാതെ വ്യാപരിച്ചു ഉറക്കമില്ലാത്തവന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും പകലില്ലാത്തവരുടെ രാത്രികളും മാത്രം ബാക്കിയാകുന്ന കഥകൾ.

4 in stock

Author: ജോജോ ആന്തണി

സ്ഥൂലത്തിൽ നിന്ന്‌ സൂക്ഷ്മത്തിലേക്ക്, മണ്ണിൽ നിന്ന്‌ ആകാശത്തിലേക്ക്, തടവില്ലാതെ വ്യാപരിച്ചു ഉറക്കമില്ലാത്തവന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും പകലില്ലാത്തവരുടെ രാത്രികളും മാത്രം ബാക്കിയാകുന്ന കഥകൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പതിമൂന്ന് കടൽക്കാക്കകളുടെ ഉപമ”

Vendor Information

  • Store Name: Logos Books
  • Vendor: Logos Books
  • Address:
  • 0.00 0.00 rating from 1 review