ലോക ചരിത്രം

575 460

ലോക ചരിത്രത്തെ മാറ്റി മറിച്ച സംഭവങ്ങളെയും ചരിത്രത്തെ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തികളെഉം കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ അറിവ് ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് പകര്‍ന്നു നല്‍കുന്നു. ലോക ചരിത്രത്തെ സ്വാധീനിച്ച നവോത്ഥാനം കൊളോണിയലിസം , പ്രാചീന നാഗൈകത കമ്യൂണിസത്തിന്റെ ആവിര്‍ഭാവം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം വ്യാവസായിക വിപ്ലവം അമേരിക്കന്‍ സ്വതന്ത്യ്രസമരം ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു അനുപമ ഗ്രന്ഥം.

1 in stock

Author: ജോബിൻ എസ്.കൊട്ടാരം

ലോക ചരിത്രത്തെ മാറ്റി മറിച്ച സംഭവങ്ങളെയും ചരിത്രത്തെ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തികളെഉം കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ അറിവ് ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് പകര്‍ന്നു നല്‍കുന്നു. ലോക ചരിത്രത്തെ സ്വാധീനിച്ച നവോത്ഥാനം കൊളോണിയലിസം , പ്രാചീന നാഗൈകത കമ്യൂണിസത്തിന്റെ ആവിര്‍ഭാവം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം വ്യാവസായിക വിപ്ലവം അമേരിക്കന്‍ സ്വതന്ത്യ്രസമരം ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു അനുപമ ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ലോക ചരിത്രം”

Vendor Information