ലോകോത്തര കഥകള്‍-കാതറിന്‍ മാന്‍സ്ഫിള്‍ഡ്

130 104

ലോകസാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാകൃത്തുകളിലേക്കാണ് കാതറിന്‍ മാന്‍സ്ഫിള്‍ഡ് ഹ്രസ്വമായ തന്റെ ജീവിതയാത്രയില്‍ കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന കഥകള്‍ വായനക്കാര്‍ക്കായി അവര്‍ സമ്മാനിച്ചു. അമൂല്യമായ വായനാനുഭവം പകരുന്ന കഥകളുടെ മനോഹരമായ വിവര്‍ത്തനം. വി.രാധാമണിക്കുഞ്ഞമ്മ

10 in stock

Author: കെ പി ഉമ്മര്‍

ലോകസാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാകൃത്തുകളിലേക്കാണ് കാതറിന്‍ മാന്‍സ്ഫിള്‍ഡ് ഹ്രസ്വമായ തന്റെ ജീവിതയാത്രയില്‍ കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന കഥകള്‍ വായനക്കാര്‍ക്കായി അവര്‍ സമ്മാനിച്ചു. അമൂല്യമായ വായനാനുഭവം പകരുന്ന കഥകളുടെ മനോഹരമായ വിവര്‍ത്തനം. വി.രാധാമണിക്കുഞ്ഞമ്മ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ലോകോത്തര കഥകള്‍-കാതറിന്‍ മാന്‍സ്ഫിള്‍ഡ്”

Vendor Information