ലോകോത്തര കഥകള്‍ -ലൂ ഷൂണ്‍

70 56

എഴുത്തുകാരന്റെ ദുരന്തം അവനോടു പ്രതികരിക്കാത്ത സമൂഹമാണെന്നു വിശ്വസിച്ച വിശ്രുത ചൈനീസ് സാഹിത്യകാരനാണ് ലൂ. നെക്കോവിന്റെ കഥകളോടും ….. കടപിടിക്കുന്നവയാണ് ഷൂണിന്റെ കഥകള്‍ എന്നാണ് നിരൂപകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇ.വാസു വിവര്‍ത്തനം നിര്‍വ്വഹിച്ച ഏഴു കഥകളുടെ സമാഹാരം. ഇ.വാസു

10 in stock

Author: ടോണി മോറിസണ്‍

എഴുത്തുകാരന്റെ ദുരന്തം അവനോടു പ്രതികരിക്കാത്ത സമൂഹമാണെന്നു വിശ്വസിച്ച വിശ്രുത ചൈനീസ് സാഹിത്യകാരനാണ് ലൂ. നെക്കോവിന്റെ കഥകളോടും ….. കടപിടിക്കുന്നവയാണ് ഷൂണിന്റെ കഥകള്‍ എന്നാണ് നിരൂപകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇ.വാസു വിവര്‍ത്തനം നിര്‍വ്വഹിച്ച ഏഴു കഥകളുടെ സമാഹാരം. ഇ.വാസു

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ലോകോത്തര കഥകള്‍ -ലൂ ഷൂണ്‍”

Vendor Information