ലോറിക്കാരൻ

100 80
Current Books

ചതിയും വഞ്ചനയും നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് പകയുടെയും പ്രതികാരത്തിന്റെയും അണയാത്ത തീക്കനൽ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ച് അവൻ വരുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: മെഴുവേലി ബാബുജി

ചതിയും വഞ്ചനയും നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് പകയുടെയും പ്രതികാരത്തിന്റെയും അണയാത്ത തീക്കനൽ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ച് അവൻ വരുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ലോറിക്കാരൻ”

Vendor Information

  • Store Name: Current Books
  • Vendor: Current Books
  • Address:
  • No ratings found yet!