മാലിനി തിയറ്റേഴ്സ്

40 32

ഐസി ചാക്കോ അവാര്‍ഡ് നേടിയ ആരുടെയോ ഒരു സഖാവിന് ശേഷം കെ രേഖ എഴുതിയ കഥകളുടെ സമാഹാരം.

Out stock

Out of stock

Author: രേഖ കെ

ഐസി ചാക്കോ അവാര്‍ഡ് നേടിയ ആരുടെയോ ഒരു സഖാവിന് ശേഷം കെ രേഖ എഴുതിയ കഥകളുടെ സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മാലിനി തിയറ്റേഴ്സ്”

Vendor Information