മാൽപ്രാക്ടീസ്

45 36

ഓക്സിജൻ, അൾഷിമേഴ്സ്, മാൽപ്രാക്ടീസ് , സഹശയനം,സഹൃദയം തുടങ്ങി പാരുഷ്യം കലർന്ന കാലത്തിനും ജീവിതത്തിനുമിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന തീക്ഷ്ണഗന്ധങ്ങളുടെ പത്തുകഥകൾ.

10 in stock

Author: പി എസ് ശ്രീകല

ഓക്സിജൻ, അൾഷിമേഴ്സ്, മാൽപ്രാക്ടീസ് , സഹശയനം,സഹൃദയം തുടങ്ങി പാരുഷ്യം കലർന്ന കാലത്തിനും ജീവിതത്തിനുമിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന തീക്ഷ്ണഗന്ധങ്ങളുടെ പത്തുകഥകൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മാൽപ്രാക്ടീസ്”

Vendor Information